Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Актуелно

Преглед историјата предузећа.
Општи Послови  
Објављено: 26-10-2015 08:57
 Аутор: vuja

Измењено:  26-10-2015 09:33  Аутор: vuja
Историјат Предузећа


Предузеће је основано 1937. године ради пружања основних комуналних услуга, у зависности од услова односно друштвених прилика Предузеће се организовало односно трансформисало. Све до 1974. године пословало је као јединствено предузеће "Будућност". Од 1974. године, на основу Закона о конституисању и упису у судски регистар ООУР, Предузеће је трансформисано у Радну организацију за комуналну привреду "Лазаревац" са својим основним организацијама:

 • ОУР Водовод и канализација,
 • ОУР Стамбена делатност,
 • ОУР Комунална делатност и
 • РЗ Заједничке службе.

Године 1986. врше се статусне промене предузећа на тај начин што ООУР-и престају да постоје, а радна организација постаје јединствена са јединицама удруженог рада без посебног обрачуна пословања.

Доношењем закона о комуналним делатностима 1989. године Скупштина општине Лазаревац, као Оснивач, доноси одлуку о трансформацији Радне организације за комуналну привреду "Лазаревац" у Јавно предузеце за комуналну привреду "Лазаревац" (ЈПКП "Лазаревац").

Историјски развој водоснабдевања

Организовано водоснабдевање насеља Лазаревац почело је 1938 године. Из копаног бунара дубине 10m ("Пантин" бунар код циглане), сирова вода је потискивана у мрежу до потрошача и резервоара (локација испод "старе" робне куће). Прва реконструкција водовода извршена је 1948 године интервенцијом на изворишту, а затим изградњом новог резервоара запремине 110m3 на локацији "Вртић". Потом 1962 године варошица добија нови водовод. На локацији "Очага" формирано је ново извориште коришћењем алувијалне издани. Изграђено је постројење за пречишћавање воде капацитета 25 l/s и резервоари "Вртић"(V=750m3) и "Дрен"(V=200m3). У насељу се развија дистрибутивна мрежа у две висинске зоне.

У овом периоду постојећи водовод није имао довољан капацитет да подмири потребе у води становништва и привреде, тако да се приступило изналажењу нових количина воде укључивањем нових изворишта. Расположиве количине за потребе дугорочнијег снабдевања водом идентификоване су на подручју Непричаве.

У току 1981 године отворено је ново извориште "Непричава". Изграђено је 6 експлоатационих бунара од којих су 4 радна, а 2 бунара су у активној резерви. Из ових бунара просечно се захватало око 60 l/s. Процењено је да извориште има капацитет од 200 l/s, док је данашњи капацитет око 130 l/s. Захват воде се вршио бунарским потопљеним пумпама које су воду потискивале директно у град. Сирова вода се од 1989 године пречишћава на постројењу за пречишћавање воде "Непричава". Технолошки поступак је аерација, филтрација и дезинфекција. Уз постројење је направљен резервоар чисте воде запремине од 2.000m3. Такође је изграђен и довод воде од изворишта до града, тј. до резервоара "Врапче брдо" и резервоара "Вртић". На цевовод су прикључена насеља са територије Општине Лајковац на 13 локација. Поред ужег градског подручја Лазаревац из овог водоводног система напајају се и приградска насеља Петка, Шопић, Стубица, Шушњар, Лукавица, Дрен, Бурово, Колубара метал и успутни потрошачи у Вреоцима.

У току 1983 године приступило се изради техничке документације за реконструкцију водоводне мреже, јер је стара мрежа пројектована 1959 године и имала је мали капацитет 23,51 l/s.

Постојећи капацитет из Непричаве није био довољан за редовно снабдевање водом, па су биле уведене рестрикције које су трајале и преко 10h дневно. У циљу обезбеђења редовног снабдевања водом, започете су активности на отварању новог изворишта са изградњом нових објеката.

У јуну 1998 године почело се са експлоатацијом воде из међуслојне издани на простору Вреоца - ушће реке Пештан у Колубару. Пројектовани капацитет овог изворишта је 200 l/s, док се сада користи до 130 l/s. Вода се из бушених бунара транспортује на постројење за пречишћавање воде на локацији "Очаге" у Лазаревцу.

Град Лазаревац у циљу задовољења потреба у квалитетној води за пиће стално проширује изворишта . Буше се нови бунари, а стари регенеришу.

Законски оквири

Како је ЈПКП "Лазаревац" основано као јавно предузеће за обављање комуналних делатности то се у уређењу пословања примењују следећи прописи:

 • Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гл. РС 25/02-107/2005)
 • Закон о средствима у својини Републике Србије (Сл. гл. РС 53/95, 3/96 - исправка 54/96, 32/97)
 • Закон о комуналним делатностима (Сл. гл. РС 16/97, 42/98)
 • Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде (Сл. лист Града Београда 23/2005)
 • Одлука о мерама и заштити водоводног система и начину наплате накнаде за утрошену воду (Сл. лист Града Београда 7/2003)
 • Одлука о водоводу и канализацији (Сл. лист Града Београда 19/79)
 • Закон о сахрањивању и гробљима (Сл. гл. РС 53/93 - 101/2005)
 • Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању (Сл. лист Града Београда 27/02)
 • Одлука о снабдевању града топлотном енергијом (Сл. лист Града Београда 30/86)
 • Одлука о снабдевању топлотном енергијом у Лазаревцу (Сл. лист Града Београда 15/96)
 • Одлука о пијацама (Сл. лист Града Београда 9/01)
 • Одлука о одржавању чистоће (Сл. лист Града Београда 27/98)
 • Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (Сл. лист Града Београда 24/03)
 • Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Сл. лист Града Београда 2004)
Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
 
Designed and Developed by Марко Вујановић