Skip Navigation Links
Почетна
Јавне Набавке
УслугеExpand Услуге
КориснициExpand Корисници
КонтактExpand Контакт
О намаExpand О нама
?
Претрага Сајта
?
Пријава Корисника
Корисничко име Корисничка шифра
?
Пријава Стања
Потрошачки број ЈМБГ Потрошача Стање водомера м3
?
Актуелно

Преглед услуга које пружамо.
Водовод  
Објављено: 04-09-2014 10:25
 Аутор: vuja
Историјат

        Традиција организованог снабдевања водом на подручју општине Лазаревац дуга је 76 година. Организовано водоснабдевање насеља Лазаревац почело је 1938 године. Из копаног бунара дубине 10м, под називом "Пантин бунар", сирова вода је потискивана у мрежу до потрошача и резервоара (локација код старе робне куће)

        Прва реконструкција водовода је извршена 1948. године интервенцијом на изворишту, а затим изградњом новог резервоара запремине 110м3 на локацији "Вртић".


        Године 1962 варошица добија нови водовод. На локацији "Очага" формирано је ново извориште. Изграђено је постројење за пречишћавање воде капацитета 25л/с и резервоари "Вртић" и "Дрен". У насељу се развија дистрибутативна мрежа у две висинске зоне.

        Године 1981 у експлоатацију се укључује извориште "Непричава" капацитета 120л/с.Изграђен је нови магистрални цевовод Фи 500мм дужине 17.5км на релацији "Непричава" - "Вртић" - "Дрен" и нови резервоари "Врапче Брдо", "Вртић 2" и "Дрен 2" као и резервоар "Кривина".

        Године 1989 на изворишту "Непричава" укључује се у експлоатацију постројење за прераду, производњу и дистрибуцију воде ППВ "Непричава". Капацитет тог постројења износи 200 л/с. Изградњом водосистема "Непричава" искључује се водовод Очага и пратећи хидротехнички објекти (ППВ,резервори "Вртић" и "Дрен").
        

        Године 1998. изградњом водоводног система "Пештан" постојећи водоводни систем "Лазаревац" добија два подсистема, "Непричаву" и "Пештан" који у спрегнутом раду снабдевају водом за пиће становништво Лазаревца и Лајковца, са приградским насељима.

Водовод

        Лазаревачки водовод годишње произведе више од 6 милиона метара кубних воде за пиће у две фабрике воде: ППВ "Непричава" и ППВ "Пештан". На постројењима се прерађује подземана сирова вода са два изворишта "Непричава" и "Пештан". Лазаревачки водовод је сложени водопривредни систем који квалитетном и здравствено исправном водом за пиће снабдева око 70 000 становника општине Лазаревац и Лајковац. Поред поменутих фабрика воде водоводни систем између осталог чине и 20 бушених бунара, 5 резервоара, 14 црпних, бустер станица и преко 350 километара дистрибутивне мереже

Квалитет воде

        Квалитет воде на целокупном водоводном систему "Лазаревац" у потпуности одговара критеријумима правилника о хигијени и исправности воде за пиће. Сирова подземна вода, пречишчава се на постројењима за прераду воде "Пештан" и "Непричава". Технолошке фазе пречишћавања које се примењују за обраду подземне воде у циљу добијања воде за пиће су следећи: аерација, ретензија, филтрација и дезинфекција. Примењени технолошки поступци обезбеђују хигијенски исправну воду за пиће чи се квалитет , у свим фазама прераде, контролише у погонским лаборатријама, а једном недељно у Градскм заводу за јавно здравље.

Задатак

        Наш задатак је снабдевање потрошача, корисника потребном количином здравствено исправне квалитетне воде за пиће и што ефикасније одвођење отпадних вода у складу са еколошким, економским и техничко-технолошким критеријумима одрживог развоја. Запослени радници у Р.Ј. Водовод и Канализација" даноноћно брину о производњи, преради, контроли, и дистрибуцији воде као и санирању кварова на инсталацијама водовода и канализације а све у корист и на задовољство наших суграђана.

Визија

        Наша визија је да се континуирано, поуздано и успешно реализују све делатности радне јединице, а због што квалитетнијег живота грађана општина Лазаревац и Лајковац.

Циљеви
 1. Производња и дистрибуција воде са што мање губитака у складу са принципима одрживог развоја.
 2. Брига о заштити животне средине.
 3. Праведна наплата утрошене воде и пружених услуга канализације.
 4. Оптимизација функционалности водоводне и канализационе мреже
 5. Проширење изворишта „Пештан“ и „Непричава“.
 6. Изградња ЦППОВ – постројења за прераду отпадних вода.
 7. Реконструкција старе и изградња нове водоводне и канализационе мреже.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Ел-Маш Одржавање  
Објављено: 04-09-2014 19:24
 Аутор: vuja

РЈ „Електро – машинско одржавање“  је релативно млада радна јединица у склопу ЈПКП „Лазаревац“

            Састоји се из четири одељења:

·         електро одржавање

·         машинско одржавање

·         одржавање јавне расвете

·         одржавање пољопривредних машина

 Електро и машинско одељења су уско повезана и делују, првенствено, на одржавању уређаја, машина и мерне опреме на извориштима „Пештан“ и „Непричава“, на постројењима за прераду воде „Пештан“ и „Непричава“, препумпним подстаницама у Лазаревцу, као и на резервоарима „Вртић“, „Дрен“ и „Кривина“. Такође, у складу са потребама из других радних јединица изводе се сви радови из нашег домена.

Одељење одржавања пољопривредних машина сервисира и поправља машине и алате који су у употреби у РЈ „Зеленило и чистоћа“ (тримери, дувачи, тракторчић, косилице и остало)

Telefon: 011 8117-280 Email: emo@jpkp.rs Fax:
Зеленило  
Објављено: 04-09-2014 10:55
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
Канализација  
Објављено: 04-09-2014 11:21
 Аутор: vuja
        Лазаревачка канализација обухвата сложен техничко - технолошки систем који се простире на површини од 380 км2

        Бави се прикупљањем и одвођењем атмосферских и употребљених вода,одржавањем фекалне и кишне канализационе мреже у граду Лазаревцу, надзором и управљањем фекалном препумпном станицом у Шопићу, као и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијената. Канализациони систем Лазаревца је сепаратног типа и сачињен је од 95 километара мреже фекалне канализације и1500 шахти, односно 25 километaра мреже кишне канализације и 852 сливника,односно од 120 м линијских кишних решетки и од једне фекалне црпне станице која се налази у насељу Шопић.
Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: vodovod@jpkp.rs Fax:
Комуналне Делатности  
Објављено: 27-03-2018 11:05
 Аутор: vuja

 

 

 

 

                              

Telefon: Email: Fax:
Контрола Комун. услуга  
Објављено: 04-09-2014 16:47
 Аутор: vuja
 • Очитавање водомера од 15ог у месецу
 • Очитавање централних водомера у уговореном термину са председником скупштине станара
 • Подела рачуна за правна лица до 10ог у месецу                                                       за физичка лица до 20ог у месецу
 • Стање водомера може да се пријави телефоном до 25ог у месецу
 • Искључење са водоводне и  канализационе мреже по опомени и урученим решењима за нередовне платише и нелегалне кориснике
Telefon: 011 8123-920 Email: Fax:
Општи Послови  
Објављено: 04-09-2014 20:06
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8123-402 Email: komunalno@jpkp.rs Fax:
Паркирање  
Објављено: 04-09-2014 15:32
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8117-080 - 011 8117-081 Email: parkingservis@jpkp.rs Fax:
Пијачне Услуге  
Објављено: 04-09-2014 15:03
 Аутор: vuja

Делатност одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама у Лазаревцу обавља Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац“које је за обављање ове делатности основала ГО Лазаревац . 

Услови и начин обављања  комуналне делатности одржавања пијаца и пружања услуга  на  пијацама  регулисана  je Законом  о Комуналним делатностима Службени гласник РС бр. 16/97, 42/98, као и  Одлуком  из  Службеног листа града Београда  бр.18/95, 20/95, 21/99, 21/99, 29/001 

           Под пијацама у смислу  одлуке о одржавању пијаце се подразумева простор одређен  планским актом, намењен и комуналнo oпремљен за обављање промета пољопривреднопрехрамбених  и других производа  и вршење услуга у промету робе. чије се одржавање, опремање и коришћење врши у складу са Oдлуком о пијацама.

У Лазаревцу постоји пет врста пијаца:

A.    зелена пијаца

B.     отворени тржни центар

C.     сточна пијаца

D.    пијаца за продају половних ствари-Шопић

E.     зелена робна пијаца-Степојевац 

Јавно предузеће за комуналну привреду “Лазаревац“ врши одржавање свих пет пијаца.

A.    Зелена пијаца у Лазаревцу заузима простор од 1769 m2 и има 128 тезги, 22 рама за продају  пољопривредних  производа, 22 млечне тезге у затвореном  простору ,1 контролна вага, 6 фриго  витрина за продају јаја и млечних производа .

B.     Отворени тржни центар , односно робна  пијаца у Лазаревцу заузима простор од 1.697 m2

C.     Сточна пијаца у Лазаревцу се простире на површини  од 35.330 m2 и има  3 ваге.

D.    Пијаца за продају половних ствари се налази у склопу сточне пијаце у Шопићу и заузима површину од око 0,80 ha

E.     Зелена робна пијаца Степојевац заузима површину од око 0,20ha

F.  На делу паркинг простора организована је продаја из камиона и путничких возила на 20 обележених продајних места за пољопривредне производе(капацитети зелене пијаце су недовољни)

          Радно време пијаца: 

A.    Зелена пијаца ради сваки дан.

      Радно време 06 – 18 часова.

B.     Отворени тржни центар тј.робна пијаца ради сваки дан, али је највећа посета петком и недељом.Радно време од  06 – 16 часова.

C.     Сточна пијаца ради четвртком, петком, а по потреби и недељом, а и у дане одржавања вашара  радно време 05 – 13 часова.

D.    Пијаца за продају половних ствари ради петком,суботом,недељом од 05-13h

E.     Зелена робна пијаца у Степојевцу ради четвртком од 05-13h

            Под одржавањем пијаце се подразумева обављање свих послова којима се обезбеђује несметано обављање промета и вршења услуга у промету робе:

§  Послови обезбеђења и чувања

§  Послови наплата и накнада за коришћење објеката и опреме пијачног простора

§  Послови одржавања јавних вага

§  Послови одржавања објеката комуналне инфраструктуре

Обезбеђење и чување пијаца

            За обезбеђње и чување пијаца задужена је служба Обезбеђења ЈПКП“Лазаревац“која је присутна са два чувара  и то у времену од 19-07 часова. Ова служба чува материјалну и техничку имовину на обе пијаце тј.Зелене пијаце са простором за продају робе из камиона и возила и ОТЦ-робну пијацу,као и обезбеђење и чување осталих пијаца по потреби. 

НАПЛАТА И НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ПИЈАЧНОГ  ПРОСТОРА

               „Пијачна управа може давати на коришћење тезге и омеђене површине земљишта(у даљем тексту: пијачни простор ) и пословни простор и земљиште за постављање мањих монтажних објеката у поступку јавног надметања , сходно применом одредби које се односе на трговину „Закон о Трговини члан 64. Став 5. Овог члана „

Пијачна управа телефон : 011/8121-883

Telefon: 011 8121-883 Email: pogrebneipijacneusluge@jpkp.rs Fax:
Погребне Услуге  
Објављено: 04-09-2014 12:07
 Аутор: vuja
Одељења
    
        Р.Ј. Погребне Услуге у свом саставу има 
 1. Одељење Лазаревац 1
 2. Одељење Лазаревац 2
 3. Одељење сеоских гробаља (Рудовци, Јунковац, Степојевац, Врбовно)

        Под сахрањивањем, у смислу закона, сматра се покопавање посмртних остатака умрлог, односно спаљивање остатака и остављање пепела на одређена места и друге радње које се у том циљу предузимају (као што је превоз са и до одредишта).

        Сектор "Погребне Услуге" врши сахрањивање умрлих лица, чување у хладњачи, погребно опремање, превоз умрлих лица као и израду опсега, поклопних плоча и гробница. Под уређењем и одржавањем гробаља подразумева се припрема простора за сахрањивање, уређење, одржавање и опремање простора који служе за сахрањивање, уређивање и одржавање бетонских стаза унутар гробаља, као и кошење и одржавање зелених површина гробаља, грабљење и извожење траве и другог материјала.


        Превоз умерлих лица обавља се у граду Лазаревцу, преузимањем из домова, здравствених установа, као и са територије целе Србије. Превоз умрлих лица може се обављати и у иностранство и из иностранства уз пратећу документацију прописану законом.

Радно време погребних услуга
 • Радним данима од 07-19h (пасивно дежурство 19-23h) тел: 011/8122-756
 • Суботом и недељом од 07-14h (пасивно дежурство 14-23h)
 • Дежурна служба за пријаве превоза после радног времена гробља је диспечарска служба ЈПКП Лазаревац сваким даном од 23-07h тел 011/8121-167
Telefon: 011 8122-756 Email: groblje1@jpkp.rs Fax:
Техничка Припрема  
Објављено: 04-09-2014 18:44
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8120-060 - 011 8121-167 Email: tehsluzba@jpkp.rs Fax:
Транспорт и Одржавање  
Објављено: 04-09-2014 19:48
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8129-690 - 011 8129-691 Email: transport@jpkp.rs Fax:
Чистоћа  
Објављено: 04-09-2014 11:05
 Аутор: vuja

 

 

Telefon: 011 8129-831 Email: komdel@jpkp.rs Fax:
 
Designed and Developed by Марко Вујановић